مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی- اخبار نشریه
دریافت و بررسی مقالات انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دریافت و رسیدگی به مقالات انگلیسی برای انتشار ویژه نامه انگلیسی آغاز شده است. در صورت تمایل مقالات تنظیم شده به زبان انگلیسی خود را از طریق سامانه ارسال نمایید. این مقالات در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. به موضوعات تحت پوشش مجله توجه شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی:
http://magazine.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب