مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی- هیات تحریریه
اعضای گروه دبیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر: دکتر مجتبی یمانی

اعضای گروه دبیران: (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام خانوادگی نام درجه علمی و محل خدمت
۱   خورانی اسداله دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان
۲   دستورانی محمدتقی استاد گروه مرتع‌ و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد
۳   رنگزن کاظم دانشیار گروه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و GIS‌، دانشگاه شهید چمران اهواز
۴   رئیسی گهروئی فایز استاد گروه خاک‌شناسی، دانشگاه شهرکرد
۵   غلامی حمید دانشیار گروه مرتع‌ و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان
۶   فرج‌زاده اصل منوچهر استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
۷    قهرودی تالی منیژه استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی
۸   متکان علی‌اکبر استاد گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی
۹   مهدوی نجف آبادی رسول دانشیار گروه مرتع‌ و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان
۱۰ نوحه‌گر احمد استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
۱۱ یمانی مجتبی استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی:
http://magazine.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب