مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تغییرات محیطی از بزرگترین چالش‎های فراروی بشر در روزگار معاصر به شمار می‌رود. امروزه طبیعت این تغییرات متفاوت از گذشته است و سرعت و وسعت آن نیز رو به افزایش است. تغییرات ایجاد شده و در حال ایجاد در سامانه اقلیمی کره زمین و پدیده گرمایش جهانی، تغییرات کاربری زمین، تغییرات زیست بوم‌ها از نظر وسعت، کمیت و کیفیت گونه‌ها، تغییرات ایجاد شده در گستره زندگی بشر، توزیع و دسترسی به خدمات و منابع و غیره جملگی از این چالشها به شمار می‌روند. آشکار سازی این تغییرات، پایش، شناخت اثرات و انطباق با آنها از اصول اساسی مدیریت محیط به شمار می‌آید. در این میان محصول مشترک این تغییرات پرشتاب محیط طبیعی پدیده فرسایش و تخریب است- پدیده‌ای پیچیده با وجوه مختلف فنی، اقتصادی و حتی اجتماعی و ادبی.
به طور یقین فرسایش با ابعاد مختلف آن محور مورد مطالعه در علوم مختلف است. وجوه خاص آن مورد توجه علوم محیطی و منابع طبیعی، خاکشناسی، آبشناسی (هیدرولوژی)، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، کشاروزی، جنگلداری و غیره است. در این میان علم جغرافیا با تحلیل پراکندگی‌ها و استخراج الگوهای فضایی و زمانی امکان شناخت بهتر، تحلیل و پیش‌بینی را فراهم می‌کند. بنابراین شناخت، کنترل و مدیریت پدیده فرسایش نیازمند پژوهشهای بین رشته‌ای است و این مجله در این زمینه جهت‌گیری داشته و پذیرای مقالات اصیل پژوهشی با اولویت مقالات مستخرج از طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های دانشجویی است.
اولویت‌های پژوهشی این مجله عبارتند از:

  1. تحلیل فضایی عوامل فرساینده، و استخراج الگوهای پراکندگی و انتشار فرسایش؛
  2. مدلسازی و تحلیل زمانی و مکانی رخداد انواع مختلف فرسایش محیطی؛
  3. مدیریت و کنترل اثرات فرسایش محیطی؛
  4. روشهای نوین و دقیق در تهیّه نقشه فرسایش مخصوصاً‌ روشهای مبتنی بر سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، و استخراج پتانسیل فرسایش در مناطق مختلف؛
  5. سناریوسازی و پیشی‌بینی وجوه مختلف فرسایش.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی:
http://magazine.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب